Baztango Udala / Ayuntamiento de Baztan


Lotura interesgarriak // Enlaces de interés

Berdintasun Erakundeak // Organismos de Igualdad

Nafarroako Berdintasunerako Institutua Instituto Navarro para la Igualdad

Emakumearen Erakundea eta Aukera Berdintasunekoa Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

EUDEL-Berdintasuna Eudel Asociación de Municipios Vascos-Igualdad

Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer

Lengoaia eta irudiak // Lenguaje e imágenes

Hizkera eta irudi ez sexistak EHU   Guía lenguaje e imágenes no sexistas UPV

Eukararen erabilera ez sexista EMAKUNDE  Guía sobre estrategias de comunicación incluyente_Gobierno de Navarra

Bertzelakoak // Otros

Europako gutuna emakumeek eta gizonek tokian tokiko bizimoduan izan behar duten berdintasunerako  Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local

Estrategia europea igualdad 2012-2015

Berdintasunerako glosarioa // Glosario para la igualdad

Berdintasunerako Glosarioa I  Glosario para la igualdad I

Berdintasunerako Glosarioa II  Glosario para la igualdad II

Berdintasunerako Glosarioa III  Glosario para la igualdad III