Arratsalde on, mi duda es respecto al anuncio publicado en el BON hace unos días, respecto a la vacante de juez de paz, y que no encuentro más información en ningún sitio, ni bando ni nada… Me gustaría saber que requisitos hay que cumplir para aspirar a esta plaza. Milesker M. 2014/12/08

Erantzunak Alkate

Egunon, hau da gaiari dagokion informazioa:

Bake epaile kargua, hutsik. Epailea ordezkatzeko eta ondotik titular gisa izendatzeko deialdia

Bake epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamenduan ezarritakoari jarraituz, deialdi hau iragarri da bake epaile ordezko eta ondotik titular gisa izendatzeko eskaerak aurkez daitezen.

Ordezko postua eta, ondoren, titular gisara izendatzea.

 

Ordainsaria: urtean 3.218 euro gordin; guztira, 805na euroko lau ordainketa izanen dira. Ordainketak hiruhilekoan behin eginen dira.

Eskakizunak:

            -Hitz-jario ona ahoz zein idatziz, euskaraz eta erdaraz.

– Adinez nagusia izatea eta bateraezintasunerako arrazoirik ez izatea.

– Ez da beharrezkoa udalerrian erroldatua egotea.

Bateraezintasunak: Kargua hurrengo hauekin da bateraezina:

1. Botere Judizialarenaz bertzelako jurisdikzioan jardutea.

2. Herri-hautatze bidezko edo izendatze politikoko edozein kargu izatea Estatuan, Autonomia Erkidegoetan, Probintzietan eta toki entitateetan nahiz horietako edozeinen mendean dagoen organismoetan.

3. Estatuko Administrazioak, Gorte Orokorrek, Errege Etxeak, Autonomia Erkidegoek, Probintziek, Udalerriek edota horien mendean dauden edozein entitatek, organismok edo enpresak hornitutako edo ordaindutako enpleguak edo karguak izatea.

4. Edozein ordena jurisdikzionaletako Auzitegietan eta Epaitegietan edonolako enpleguak izatea.

5. Abokatutzan eta Prokuradoretzan aritzea.

6. Aholkularitza juridiko mota oro egitea, ordaindua izan ala ez.

Ohorezko postu bat da baina ezinbertzekoa kalitatezko eta atzerapenik gabeko zerbitzu bat emateko. Egungo Epaileak postua uzten badu ordezko Epailerik izan gabe, bertze herri bateko Epaileak ordezkapena egin nahi izatearen mendean egonen gara; beraz, horrek erran nahi du honako tramite hauek atzeratzen ahal direla:

–         Ziurtagiriak eskatzea: orain unean bertan ematen dira eta astebeteko atzerapena izan dezakete.

–         Familia Liburua jaulkitzeak (seme-alaba jaiotzeagatik) 8 eguneko atzerapena izan lezake (orain, agiriak aurkeztu eta biharamunean ematen da).

–         Ortziralero ezkontzak egin beharrean hilean behin egin beharko lirateke.

–         Pentsioak kobratzeko bizi-agiriak jaulkitzea (aunitzetan aurkezpen epeei lotuak daude), eskatu eta astebetera atzeratu liteke.

–         Eta hamaika tramite luzatuko lirateke, hala nola izen-abizenak euskarara egokitzeko espedienteak, ohiko izena aldatzea, inskripzioak lekualdatzea, akatsak zuzentzea, ezkontza-espedienteak (Erregistroan edo Udaletxean egiteko), nazionalitate-inskripzioak, auzotasun zibilekoak, ezgaitasunekoak, tutela-espedienteak, ahalordetze-espedienteak eta bertze.

Elizondo – Baztan, 2014ko abenduaren 11n

Agur t´erdi

Garbiñe Elizegi (2014/08/18)

Plaza de sustituto y posterior nombramiento como titular.

 

Según lo dispuesto en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, anunciar la presente convocatoria para la presentación de solicitudes a fin de ser nombrado juez o jueza sustituto y posteriormente titular.

 

Plaza de sustituto y posterior nombramiento como titular.

 

Retribución: 3.218 euros brutos anuales abonadas en cuatro pagos trimestrales de 805 euros.

 

Requisitos:

            -Buena fluidez oral y escrita, tanto en euskera como en castellano

-Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incompatibilidad.

– No es necesario estar empadronado en el municipio.

 

Incompatibilidades: El cargo es incompatible:

            1º Con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial.

            2º Con cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos.

            3º Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios o cualesquiera entidades, organismos o empresas dependientes de unos u otras.

            4º Con los empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional.

            5º Con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría.

            6º Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.


Se trata de un puesto honorífico pero imprescindible para poder prestar un servicio de calidad y sin demoras. En caso de que llegue el cese del actual Juez sin que haya ningún Juez sustituto, dependeremos de que el Juez de otra localidad quiera hacer la sustitución lo que implica que los trámites se podrían demorar:

–         Peticiones de certificados: ahora se dan en el momento y podrían tardar hasta una semana.

–         Expedición de Libro de Familia por nacimiento de hijo, podría demorarse hasta 8 días (ahora se da al día siguiente de presentar la documentación)

–         En lugar de celebrarse bodas todos los viernes habría que reducirlos a uno al mes.

–         La emisión de fé de vida para el cobro de pensiones, en muchas ocasiones sujetas a plazo de presentación, hasta una semana desde su petición.

–         E infinidad de trámites que se alargarían en el tiempo como expedientes de adaptación ortográfica del nombre y apellidos al euskera, cambio de nombre por el usado habitualmente, traslados de inscripciones, rectificaciones de error, expedientes de matrimonio ( para celebrar en el Registro o en el Ayuntamiento), inscripciones de nacionalidades, de vecindad civil, de incapacidad, de tutelas, de apoderamientos, etc.


 

Elizondo-Baztan, 11 de diciembre de 2014

Un saludo,

Garbiñe Elizegi (18/08/2014)

Volver arriba