2.2.

guardasola_web

AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATU ETA MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONEI LAGUNTZEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Programa honen bitartez adinekoen eta/edo menpekotasun egoeran dauden beharrei erantzuna eman nahi zaie, prebentzio edo laguntza jardueren bitartez. Bi helburu nagusi ditu: Batetik, menpekotasun egoerak prebenitzea eta beren kabuz bizitzeko zailtasunak dituzten pertsonak edo horrelako egoeran egoteko arriskuan daudenak atenditzea, eta bertzetik, erabiltzaileen bizi-kalitea eta autonomia pertsonala hobetzea, laguntza-, prebentzio-, hezkuntza- eta erreabilitazio-arloetatik, pertsonaren beharren arabera betiere.

Etxez-etxeko zerbitzua >>

Ezintasun txartelen tramitazioa >>

Zonaldean zerbitzua eskaintzen duten elkarteak:

o     Xauli

o     Afina

o     Anasaps-Dizdira

o     Anfas

o     Acodifna

Legedia

39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.

 o   https://sites.google.com/site/euskallegezalea/392006legea,autonomiapertsonalasustatzea >>

A través de este programa se pretende dar respuesta a las necesidades de las personas mayores y/o dependientes. Tiene dos objetivos principales: por un lado, prevenir situaciones de dependencia y atender a las personas con problemas de autovalimiento o en riesgo de padecerlos, y por otro, mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de las personas usuarias, desde los ámbitos asistencial, preventivo, educador y rehabilitador según las necesidades de la persona.

Servicio de Atención a Domicilio (SAD) >>

Tramitación de tarjetas de discapacidad >>

Asociaciones que ofrecen sus servicios en la zona:

o     Xauli

o     Afina

o     Anasaps-Dizdira

o     Anfas

o     Acodifna

Legislación

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

 o   https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990 >>

Volver arriba